Office ki use ki lagi laptop chaiyo slow nahune urgent ho.laptop mah kehi problem chaina.laptop ekdom fresh chha.