भक्तपुर झौखेलमा 0-4-0 अाना जग्गा तु; बिक्रिमा बाटो 20″ फिट मुल्य = 15 लाख 50 हजार पर आना 9841168360.