सस्तो घर जग्गा बिक्रीमा नुवाकोटमा ६.५ रोपनी जग्गा बिक्रीमा छ बस्नकोलाई २ कोठाको घर पनि छ मुल्य :- ३५ लाख ; थप जानकारीकोलाई :- 9881303615.