आकर्षक घर बिक्रीमालोकेशन:- भंगाल सुन्दरबस्तीक्षेत्रफल:- 3.5 आनाबाटो:- 13 फिटपार्किंग:- 1 कार 3 मोटरसाईकल रूम:- 11तल्ला:- 2.5 उचित मूल्य:- रू 2 करोड 20 लाख मात्र/- पानी बत्ति ढल सबै कुराबाट सुबिधा सम्पन्न भएको संपर्क को लागी:- +977 9841904701, +977. 9851249307.