आकर्षक २.५ तले घर बिक्री माबूडानीलकंठ नगर पालिका कपन आनी गुम्बा बाट नजिक ३ आना क्षेत्रफल मा नयाँ मापदण्ड माँ बनेको , ८ रूम भएको पश्चिम मोहोडा भएको १० फीट बाटो भएको १ कार ४ मोटर साइकल पार्किंग भएकोउचित मूल्य:- १ करोड ५० लाखfix ९८६३६०१८८१ अथवा ९८२८५५४६४९