Heri heri ghar kinnuhos , 90 lakh dekhi 150 samma Location:Lolang (Balaju bypass bata 3 km vitra)Bato 8 feet dekhi 20 feet sama ko.