भक्तपुरको बोडेम १३ फुटे बाटोमा साढे 2 आनामा बनेको टरा सहितको जग्गा ४५००००० मा बिक्रिमा छ.. ईछुक ब्यक्तिले तु सम्पर्का गर्नु होला