नयाँ घर तपाईको लागि!!!======================================काठमाडौं, गल्फुटारमा ४.१ आनामा हालसालै निर्माण सम्पन्न २.५ तले आकर्षक घर तुरुन्त बिक्रीमा!!!#CODE #SSH875#House_On_Sale at #GolfutarLand:- 0-4-1-1Bedroom:- 5Living room:- 2Kitchen:- 1 Floo:- 2.5 floorParking:- YesRoad:- 12 feetFace:- East-North Price:- 340 Lakh (Slide Negotiable)Location:- Golfutar Nepali, Kathmandu