सिसुवा चोक बाट माथी डाडाकोनाक जाने बाटोमा घर बिक्रीमा !!मुल्य : ७० लाख क्षेत्रफल : ५ आनाबनेको समय १ वर्षसाट्फेर पनि हुने सस्तो जग्गा सङ्ग