ग्राण्डि hospital नजिक पौने 4 आनामा बनेको घर बिक्रीमा छसम्पर्क 9821193105बाटो :-13 ft parking:- 2 वटा गाडी मोहोडा :- 42पाहिलो तल्ला :- kitchen -1 leaving room -1 badroom -1 Store room -1 bathroom -1दोस्रो तल्ला :- master bed room -1 :- Bed room -2 top :- kitchen -1 Bed room-1 Bathroom-1 Parking :- bathroom -1