सस्तो आकर्शक घर बिक्रिमा !!!३ आना १ पैसा (0-3-1-0) क्षेत्रफल भएको ,सढे २ (२.५ )स्टोरी (तल्ला) भएको,११ वटा कोठा भएको,पार्कइङ सुविधा भएको,अन्य सुविधा सम्पन्न घर बिक्रिमा!मुल्य १ करोड साठी लाख मात्र (NPR,1,60,00,000)Land Area-0-3-1-0 Aana,2.5 storey(talla) house,11 rooms each floor( bathroom,kitchen,living room)Enough parking space,Fully furnished home with proper managementPrice-NPR.1 crore 60 lakh(NPR.1,60,00,000)Location- Budanilkantha, Bhangal, KathmanduNear Karuna Hospital